Имоти | Отношение | Професионализъм

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (PRIVACY NOTICE) НА „АРМАДА ИМОТИ“ ООД

Поверителността на личните данни е основен приоритет на „АРМАДА ИМОТИ“ ООД, като защитата и сигурното съхранение на личните данни на служители, собственици и носители на други вещни права върху недвижими имоти, правоспособни лица, контрагенти и партньори, както и на посетители и други физически лица, свързани с осъществяването на дейността на дружеството, е не само нормативно определена, но и поставена на първо място от дружеството. „АРМАДА ИМОТИ“ ООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и настоящата Политика за поверителност на личните данни.

Съгласно Общия регламент, „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

С настоящата политика се предоставя информация относно:

Кой е администратор на личните данни, на кои физически лица личните данни се обработват от „АРМАДА ИМОТИ“ ООД, за какви цели и на какво правно основание се обработват личните данни, на кого се предават или разкриват личните данни, сроковете за съхранение на личните данни, мерките за гарантиране на сигурността на данните, правата на лицата и начина за тяхното упражняване, кой обработва и носи отговорност за вашите лични данни?

  • Администратор на лични данни: Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 качеството „администратор” за определено лице възниква по силата на Регламента (ex lege), като „АРМАДА ИМОТИ“ ООД е администратор на лични данни, като има специално определено длъжностно лице по защита на данните: за контакт с длъжностното лице: тел: 0895739380 е-mail: info@armadaimoti.bg

Принципи, от които се ръководим и които спазваме:

Вашите лични данни се събират само по повод посредническата дейност, която осъществява дружеството и се обработва само с такава цел. „АРМАДА ИМОТИ“ ООД стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

 

Физически лица, чиито лични данни се обработват от Агенцията

„АРМАДА ИМОТИ“ ООД обработва лични данни на следните категории физически лица:

Собственици и носители на други вещни права върху недвижими имоти

Правоспособни лица

Персонал – настоящи и бивши служители на дружеството, кандидати за работа;

Податели на сигнали, жалби и предложения

Контрагенти или потенциални контрагенти на дружеството и на техни служители.

 

Цели на обработване

„АРМАДА ИМОТИ“ ООД събира личните данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин несъвместим с тях. „АРМАДА ИМОТИ“ ООД обработва личните данни за следните цели:

Изпълнение на задълженията си към контрагентите, за проучване на собствеността и вещните и други права върху недвжими имоти.

Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи.

Изпълнение на изискванията на Кодекса на труда, трудовото и социално-осигурителното законодателство по отношение на служителите;

Осигуряване на сигурността на служителите, посетителите, както и на имущество на дружеството, чрез система за видеонаблюдение, физическа охрана, контрол и регистрация на достъпа.

Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на интернет сайта и IT системите на „АРМАДА ИМОТИ“ ООД;

Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „АРМАДА ИМОТИ“ ООД, включително и по съдебен ред.

Сключване на договори и преддоговорни отношения.

Подбор на служители по трудово правоотношение.

 

Правни основания за обработване.

„АРМАДА ИМОТИ“ ООД обработва лични данни на субекти на данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „б“, и буква “е” от Общия регламент, а именно обработването е необходимо изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му, за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; както и когато е необходимо за защита на легитимните интереси на администратора, или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално,

когато субектът е дете.

 

Задължителен характер на предоставяне на личните данни

 

Личните данни на субектите на данни се предоставят на „АРМАДА ИМОТИ“ ООД пряко от самите лица и се събират от администратора в изпълнение на сключване и изпълнение на договор, разглеждане на предложения, жалби и сигнали, подбор на персонал и други, съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България. В случай, че лицата откажат да предоставят личните си данни за събиране и обработка, е необходима да бъдат информирани, че с оглед специфичният характер на посредническата дейност, проучването на недвижимите имоти, вещните тежести върху тях, сключените договори за наем, за безвъзмездно ползване и други подобни, са необходими за изпълнението на услугата. С оглед проучването на вещноправния статут на недвижимите имоти, е необходимо събирането и обработката и на други данни – за банкови заеми, завещания, откази от право на собственост, откази от наследство, родствени връзки, наследявания и други.

Личните данни на посетителите в офиса на „АРМАДА ИМОТИ“ ООД  се предоставят от лицата в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за частната охранителна дейност. При евентуален отказ на субекта на данни, той може да не бъде допуснат в помещенията.

 

На кого се предават или разкриват личните данни?

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „АРМАДА ИМОТИ“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/регулаторни органи.

НАП, НОИ и други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.

 Обработващи лични данни с оглед поддържането на IT системите на Агенцията, доставка на услуги, осигуряване на охрана, видеонаблюдение, и др. В тези случаи отношенията между дружеството и обработващия лични данни се регламентират с договор или друг правен акт, в който се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни.

 

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от приключване на договорните отношения със субектите на лични данни.

 

Сигурност на личните данни.

„АРМАДА ИМОТИ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително минимизиране на обема обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели; своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент; поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и охрана и видеонаблюдение с охранителна цел.

 

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват, има следните права:

право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между „АРМАДА ИМОТИ“ ООД  и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

право на преносимост – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;

право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в „АРМАДА ИМОТИ“ ООД. „АРМАДА ИМОТИ“ ООД се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. Когато исканията на субект на данни във връзка с упражняване на посочените по-горе права са явно неоснователни или прекомерни, дружеството може да наложи заплащането на такса или да откаже да предприеме действия по искането.

 

Защита на правата на субектите на данните.

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

 

Пловдив, 06.01.2020 година

„АРМАДА ИМОТИ“ ООД

Compare listings

Compare