fbpx
Имоти | Отношение | Професионализъм
Меню

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за реда и условията на обработка на лични данни от

АРМАДА ИМОТИ“ ООД

I ПРЕДМЕТ. ДЕФИНИЦИИ.

1.1. С настоящите Общи условия се определят редът и правилата за защитата на физическите лица, клиенти и служители на “АРМАДА ИМОТИ“ ООД, ЕИК 205956095, по повод обработването на личните им данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан накратко в настоящите ОУ „Регламентa” , по повод пораждането, изпълнението и прекратяването на договорни отношения на тези физически лица с “АРМАДА ИМОТИ“ ООД.

1.2. За целите на настоящите Общи условия:

1.2.1. „субект на данни“ – физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

1.2.2. „лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, като например чрез идентификатор: име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по други признаци съгласно чл. 4, т. 1 от Регламента;

1.2.3. „обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

1.2.4. „ограничаване на обработването“ – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

1.2.5. „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

1.2.6. „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

1.2.7. „регистър с лични данни“ – всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

1.2.8. „администратор“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

Администратор на лични данни съгласно настоящите ОУ е “АРМАДА ИМОТИ“ ООД, наричано накратко „Дружеството”, ЕИК 205956095, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив бул. „Освобождение“ № 32, етаж 5, офис 18, представлявано заедно от управителите Костадин Иванов Пенов и Станислав Кънчев Иванов, тел.: 0895739380,0883358484; e-mail: info@armadaimoti.bg;

Длъжностни лица по защита на личните данни на

АРМАДА ИМОТИ“ ООД, са следните лица:

    •  

Костадин Иванов Пенов, адрес: гр. Пловдив бул. „Освобождение“

№ 32, етаж 5, офис 18, тел. : 0895739380;

    •  

Станислав Кънчев Иванов, адрес: гр. Пловдив бул. „Освобождение“ № 32, етаж 5 офис 18, тел. : 0883358484.

1.2.9. „обработващ лични данни“ – физическо лице, назначено конкретно с цел да съхранява и контролира процеса по обработване на лични клиентски данни;

1.2.10. „получател“ – физическо лице, служител на администратора, пред когото се разкриват лични клиентски данни;

1.2.11. „трета страна“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

1.2.12. „съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

1.2.13. „нарушение на сигурността на лични данни“ – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

2.1. Предоставянето на лични данни от субекта съставлява задължително условие за сключване на договор между него и Дружеството. При нежелание от страна на субекта да предостави на Дружеството личните си данни, Дружеството от своя страна има право да откаже сключването на договор.

2.2. Дружеството има право да обработва следните лични данни:

2.2.1. Основните категории лични данни:

а) имена, ЕГН или личен номер/заместващ идентификационен идентификатор на чужденец, номер на документ за самоличност/паспорт;

б) постоянен и настоящ адрес, в случай че се различава от посочените – адрес за кореспонденция;

в) банкова информация, включваща: име на банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката;

г) подпис;

д) телефон за обратна връзка;

е) електронен адрес.

2.2.2. Данни, произтичащи от предмета на сключения с дружеството договор:

а) пол, възраст, националност, професия/квалификация, стаж;

б) имущество и собственост, банкови, кредитни, търговски, облигационни или други правоотношения, които имат отношение към поръчката, възложена на Дружеството съгласно сключения между страните договор.

в) специални категории лични данни по смисъла на чл. 9 от Регламента – данни за здравословното състояние, които имат отношение към поръчката, възложена на Дружеството съгласно сключения между страните договор;

2.2.3. Допълнителни данни:

а) видеозапис при посещение в офисната мрежа на Дружеството;

б) кореспонденция, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас;

в) клиентски номер, код или подобен идентификатор.

Профилиране

2.3. Ако сключването или параметрите на определен договор се определят единствено въз основа на автоматизирано обработване на лични данни, това обстоятелство следва да бъде разкрито незабавно /в срок до 24 (двадесет и четири) часа/ на субекта на лични данни, за да се запознае с естеството и логиката на използваните алгоритми.

2.4. Обработването на лични данни се извършва от Дружеството с цел изпълнение на задълженията по сключените между Дружеството и субекта на лични данни договори.

2.5. Основните легитимни интереси, поради които Дружеството обработва предоставените от субекта лични данни, са следните:

2.5.1. За да осъществи по най-добрия възможен начин поръчката, възложена на Дружеството съгласно сключения със субекта договор, като подготви индивидуализирано и адекватно предложение за закупуване, респ. продажба и/или наемане/отдаване под наем, на съответен недвижим имот;

2.5.2. С цел предоставяне на висококачествена и навременна услуга, Дружеството може да сподели предоставените от субекта лични данни с други организации – банки (за изпълнение на платежни нареждания), юристи, адвокати, нотариуси, компании за оценка на имоти или други доставчици на услуги;

2.5.3. За постигане на определени вътрешни за Дружеството административни цели Дружеството може да предостави личните данни на субекта на архивиращи компании, технологични компании, осигуряващи ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги, и др. доставчици на услуги, които спазват високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност;

2.5.4. С цел упражняване на правото на защита, когато са накърнени правата и законните интереси на Дружеството, включително чрез предприемане на действия по принудително изпълнение.

2.6. Когато обработването на личните данни се извършва за други цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани, допълнително съгласие на субекта не е необходимо, при условие че администраторът е взел под внимание:

2.6.1. всяка връзка между целите, за които са били събрани личните данни, и целите на предвиденото по-нататъшно обработване;

2.6.2. контекста, в който са били събрани личните данни, по-специално във връзка с отношенията между субекта на данните и администратора;

2.6.3. естеството на личните данни;

2.6.4. възможните последствия от предвиденото по-нататъшно обработване за субектите на данните;

2.6.5. наличието на подходящи гаранции, които могат да включват криптиране или псевдонимизация.

2.7. Личните данни по смисъла на настоящите Общи условия, следва да:

2.7.1. се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение субекта на данните;

2.7.2. се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

2.7.3. са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

2.7.4. са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

2.7.5. се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

2.7.6. се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

2.8. Дружеството в качеството си на админстратор на лични данни има право да предоставя лични данни в следните лица:

2.8.1. Обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които Дружеството използва с оглед надлежното изпълнение на договорни и/или нормативни задължения, като това най-често са: доставчици на куриерски услуги; лицензирани доставчици на охранителни услуги; застрахователни агенти; доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да имат достъп до лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услуга от Дружеството; адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги; административни органи и др.

2.8.2. Съвместни администратори на лични данни. В тази категория се включват: брокери на недвижими имоти; търговски банки; адвокатски и счетоводни кантори и др.

2.8.3. Компетентни органи на държавна власт. При изпълнение на своите функции следните органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Дружеството да предоставя документи и информация, включително лични данни: Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите, Националния осигурителен институт, органи на съдебната власт, Министерство на вътрешните работи и други.

III. СРОК ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

3.1. Предоставените лични данни се съхраняват по време на действие на договора, сключен между страните, както и 5 години след прекратяване на договора. При наличие на законово задължение за съхраняване на събраните лични данни за срок, по дълъг от посочения в предходното изречение, Дружеството има право да съхранява личните данни за съответния законов срок.

3.2. В случай че Дружесвото реши да обработва личните данни за цел, различна от тази, за която са събрани, то е длъжно да предостави на субекта на данните преди това по-нататъшно обработване информация за тази друга цел и всякаква друга необходима информация в тази връзка.

IV. ФОРМА НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВО НА ОТТЕГЛЕНЕ НА СЪГЛАСИЕТО.

4.1. Обработването на лични данни се извършва въз основа съгласие от страна субекта на данните, дадено под формата на писмена декларация (Приложение № 1).

Oттегляне на съгласието

4.2. Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга валидността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето се извършва чрез писмено заявление (Приложение № 2), подадено лично от субекта на лични данни и отправено до администратора, като то може да засяга изцяло или част от предоставените лични данни. В случай на оттегляне, администраторът има правото да прекрати едностранно договора, сключен със субекта, по повод на който се обработват личните му данни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА ПО ПОВОД ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

5.1. Администраторът на лични данни предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. За целта администраторът приема вътрешни правила за поведение и инструкции, по повод получаването и обработката на лични данни, които да обезпечат спазването на националното и европейско законодателство в тази насока. Администраторът въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, обработването само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

5.2. Администраторът обработва личните клиентски данни, чрез специално назначен/и за целта служител/и, с което се гарантира прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да осигурява защита на правата на субектите на данни. Обработващият лични данни, получателите и всяко лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до личните данни, обработва тези данни само съгласно приетите вътрешните правила за поведение и инструкции, посочени по-горе.

5.3. В случай на нарушение на сигурността на личните данни администраторът, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението на сигурността на личните данни Комисията за защита на личните данни, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи риск за правата и свободите на физическите лица.

5.4 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, администраторът, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни. В съобщението до субекта на данните, на ясен и прост език се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко информацията и мерките, предприети от страна на администратора.

5.5. Съобщение до субекта на данните не се изпраща, при наличие на едно от следните условия:

5.5.1. администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки за превенция и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране;

5.5.2. администраторът е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на засегнатите;

5.5.3. това би довело до непропорционални усилия. В такъв случай се прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

VI. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ ПО ПОВОД ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ.

Право на достъп

6.1. Всяко физическо лице – клиент или служител има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Правото на достъп се упражнява, чрез подаване на писмено заявление до администратора на личните данни. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора:

а) потвърждение за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

б) съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

6.1.1. Администраторът на лични данни предоставя информацията безплатно. При смърт на физическото лице правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението по т. 7.1. се прилага удостоверение за наследници. Правото може да бъде упражнено и от пълномощник чрез приложено нотариално заверено пълномощно. Информацията може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице. Физическото лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

6.1.2. Администраторът отказва пълен или частичен достъп до лични данни на лицето, за което те се отнасят, когато:

а) те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон;

б) от това би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност или за защитата на класифицираната информация и това е предвидено в специален закон;

в) това би попречило на предотвратяването или разкриването на престъпления, на провеждането на наказателно производство или на изпълнението на наказания;

г) това е необходимо за защита на националната сигурностобществения ред и на лицето, за което се отнасят данните.

Право на коригиране

6.2. Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Заличаване

6.3. Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

6.3.1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

6.3.2. субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основавало обработването на данните преди оттегляне на съгласието;

6.3.3. субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

6.3.4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

6.3.5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, съгласно международното или националното право;

6.3.6. Заличаване не може да се иска, доколкото обработването е необходимо:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в международното или националното право, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

6.4. Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването, когато:

6.4.1. точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

6.4.2. обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

6.4.3. администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

6.4.4. субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

6.4.5. Когато обработването е ограничено съгласно горната точка, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес.

6.4.6. Преди да отмени поисканото ограничение в обработката на лични данни, администраторът информира субекта на тези данни.

Право на преносимост на личните данни

6.5. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

6.6. Когато упражнява правото си на преносимост на данните субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на жалба до надзорен орган

6.7. Всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до Комисията за защита личните данни (КЗЛД), както и да предяви иск пред съд, при нарушение на правилата за обработка и защита на личните данни. Контрол върху законосъобразната обработка на личните данни упражнява КЗЛД. Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2; Център за информация и контакти на КЗЛД – тел. 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg.

VII. УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

7.1. Правата от т. 6.1 до т. 6.6 вкл. от настоящите Общи условия се упражняват чрез писмено заявление (Приложение № 3). При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно. Заявленията се завеждат в регистър от администратора.

7.1.2. Администраторът или обработващият лични данни изрично разглежда заявленията – Приложение № 4 и се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване. Срокът за разглеждане на заявление за достъп по т. 6.1 може да бъде удължен от администратора или от обработващият до 30 дни в случаите, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.

7.1.3. В 14-дневен срок администраторът или обработващият лични данни взема решение за предоставянето на пълна или частична информация на заявителя или мотивирано отказва предоставянето ѝ.

7.1.4. Администраторът на лични данни или обработващият лични данни писмено уведомява заявителя за решението или отказа си в съответния срок. Уведомяването става лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка. Липсата на уведомление се смята за отказ.

Право на възражение.

7.2. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да:

7.2.1. възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

7.2.2. възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

7.2.3. бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име по реда на настоящите Общи условия, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

7.3. Решението на администратора е недопустимо, когато:

7.3.1. има правни или други съществени неблагоприягни последици за физическото лице, и

7.3.2. е основано единствено на автоматизирано обработване на лични данни, предназначено да оценява лични характеристики на физическото лице.

7.4. Не е недопустимо решение, което е:

7.4.1. взето по време на сключването или изпълнението на договор, при условие че подадената от съответното физическо лице молба за сключване или изпълнение на договора е била удовлетворена или че съществуват подходящи мерки, гарантиращи законните му интереси;

7.4.2. уредено в закон, предвиждащ и мерки за защита на законните интереси на лицето.

7.5. Физическото лице има право да поиска от администратора да преразгледа решението, когато същото е недопустимо по смисъла на т. 7.3 от настоящите Общи условия.

VIII. ОБЖАЛВАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

8.1. При нарушаване на правата му по настоящите Общи условия, всяко физическо лице има право да сезира Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

8.2. При нарушаване на правата му, всяко физическо лице може да обжалва действия и актове на администратора по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

8.2.1. В производството по предходната точка всяко физическо лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди в резултат на нарушение на Общите условия, има право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди.

8.2.2. Администраторът, участващ в обработването на лични данни, носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване, което нарушава Общите условия. Обработващият лични данни носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване, само когато не е изпълнил законово задължение, конкретно насочени към обработващите лични данни, или когато е действал извън указанията на администратора или в противоречие с тях.

8.2.3. Администраторът или обработващият лични данни се освобождава от отговорност, ако докаже, че по никакъв начин не е отговорен за събитието, причинило вредата.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

9.1. Общите условия имат действие за клиентите и служителите – субекти на лични данни, от момента на даване съгласието за обработка на лични данни чрез попълване и подписване на декларация по Приложение № 1.

9.2. При изменение и/или допълнение на настоящите Общи условия, Дружеството уведомява приелите ги субекти на лични данни.

9.3. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия, приложение намират Регламента, ЗЗЛД и всички останали национални и международни правни актове в областта на защита на личните данни.

9.4. Настоящите Общи условия са приети с Решение от 20.01.2021г. на “АРМАДА ИМОТИ“ ООД.

ВАЖНО
Информацията, качена в този сайт се основава на данни, предоставени от трети лица, вследствие на което съществува вероятност от разминавания в техническите параметри. Офертите са обект на промени или изтегляне без предизвестие.
Свържете се с нас
гр. Пловдив бул. Освобождение 32, бизнес сграда "Тракия Нова", етаж 8, офис 32
+359895739380
info@armadaimoti.bg
Полезно
Армада Имоти 2024 Всички права запазени. С помощта на Естейт Сайт
crossmenuchevron-down